Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:
15.11.2017

Za co odpowiada inwestor i wykonawca

Wykonujesz roboty budowlane jako podwykonawca? Zobacz jakie masz prawa. Dziś, o odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy rozmawiamy z adwokatem Patrykiem Włodarczakiem.

Spis treści

  1. Nowelizacje przepisów
  2. Zakres solidarnej odpowiedzialności
  3. Wyłączenia odpowiedzialności

Nowelizacje przepisów

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca zmiany w dotychczasowym modelu solidarnej odpowiedzialności generalnego wykonawcy oraz inwestora za zapłatę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Należy wyraźnie podkreślić, iż regulacja ta ma charakter bezwzględnie wiążący, a więc odmienne, sprzeczne z jej treścią postanowienia stron są nieważne. W myśl nowego brzmienia art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Co ważne, wspomniana odpowiedzialność solidarna dotyczyć będzie również podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą. W takim przypadku za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy będą solidarnie odpowiadać inwestor, generalny wykonawca oraz podwykonawca.

Zakres solidarnej odpowiedzialności

Jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy, to obejmuje ona należne podwykonawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie między wykonawcą a podwykonawcą. Z kolei w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przekraczałaby wynikającą z umowy bądź zgłoszenia wysokość należnego za roboty budowlane wynagrodzenia wykonawcy, to wówczas odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia ograniczona będzie do wysokości wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy.

Wyłączenia odpowiedzialności

Okolicznością, która wyłącza odpowiedzialność inwestora jest złożenie przez niego podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania przez podwykonawcę określonych w zgłoszeniu robót budowlanych. Sprzeciw taki powinien być złożony w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia. Co istotne, zarówno zgłoszenie jak i sprzeciw wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że zarówno zgłoszenie jak i sprzeciw dokonane bez zachowania formy pisemnej traktowane będą jako niebyłe i nie wywołają żadnych skutków prawnych.

adwokat Patryk Włodarczak

Kancelaria Adwokacka
adwokat Patryk Włodarczak
ul. Sarmacka 37
61-616 Poznań
tel: 605584423

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X