Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:

W jaki sposób dobieramy filtropochłaniacze?

Rodzaj sprzętu filtrującopochłaniającego

Filtropochłaniacz

Filtropochłaniacz dopiero w połączeniu z odpowiednią częścią twarzową stanowi sprzęt o zróżnicowanym stopniu skuteczności ochrony. Powinien przy tym spełniać wymagania normy PN-EN 14387+A1:2008.

Półmaska filtrującopochłaniająca

Półmaski filtrującopochłaniające osłaniając nos, usta i podbródek, wykonane są całkowicie lub w większej części z materiału filtrującopochłaniającego lub zawierają część twarzową, w której pochłaniacz stanowi nierozłączną część tego sprzętu, a filtry mogą być wymienne. Wymagania dla opisywanego sprzętu określa norma PN-EN 405:2005.

Sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza

Składa się na to część twarzowa w postaci maski, półmaski lub ćwierćmaski oraz połączona bezpośrednio lub za pomocą giętkiego węża, dmuchawa noszona przez użytkownika. Często stosuje się tego rodzaju sprzęt w środowisku, w którym występuje czasowe nasilenie zanieczyszczenia. Filtrującopochłaniajacy sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12942:2002/A2:2008.

Sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza

To część twarzowa w postaci kaptura lub hełmu, do której, za pomocą dmuchawy, dostarczane jest powietrze poprzez element oczyszczający (filtropochłaniacz) i giętki wąż. Sprzęt powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12941:2002/A2:2008.

Ogólne zasady doboru sprzętu filtrującopochłaniającego

Sprzęt filtrującopochłaniający dobieramy wg zasad odnoszących się do:

sprzętu filtrującego tzn. w zależności od stężenia aerozolu – posługując się krotnością przekroczenia wartości NDS danej substancji

sprzętu pochłaniającego tzn. w zależności od rodzaju gazu i/lub pary występujących w powietrzu na stanowisku pracy i ich stężenia objętościowego.

Klasę ochronną sprzętu określamy w oparciu o wskaźnik ochronny NPF. Nominalny wskaźnik ochrony, jest co do wartości równy odwrotności całkowitego przecieku wewnętrznego i jest wielkością niemianowaną, określającą krotność obniżenia stężenia substancji niebezpiecznej pod częścią twarzową sprzętu na skutek zastosowanej ochrony.

Trzeba także pamiętać aby określić minimalna wartość wskaźnika ochrony MPF, która określa relację stężenia substancji niebezpiecznej do jej dopuszczalnych wartości NDS.

Po określeniu klasy ochronnej i typu filtrującego sprzętu dokonujemy wyboru sprzętu pochłaniającego, zwracając uwagę na:

 • rodzaj gazu i/lub pary występujących w powietrzu na stanowisku pracy (typ sprzętu),
 • stężenie objętościowe gazu i/lub pary w atmosferze środowiska pracy (klasa sprzętu).

Klasa ochronna pochłaniacza/półmaski pochłaniającej jest miarą skuteczności sprzętu pochłaniającego:

 • Klasa 1 – sprzęt o niskiej pojemności sorpcyjnej, stosowany do ochrony układu oddechowego przed parami i/lub gazami, o ile ich łączne stężenie nie przekracza 0,1 % obj.
 • Klasa 2 – sprzęt o średniej pojemności sorpcyjnej, stosowany do ochrony układu oddechowego przed parami i/lub gazami, o ile ich łączne stężenie nie przekracza 0,5 % obj.
 • Klasa 3 – sprzęt o dużej pojemności sorpcyjnej, stosowany do ochrony układu oddechowego przed parami i/lub gazami, o ile ich łączne stężenie nie przekracza 1,0 % obj.

Znakowanie sprzętu filtującopochłaniającego

Typ

Klasa sprzętu pochłaniającego

Klasa sprzętu filtrującego

Kolor

A

1,2, lub 3

P1, P2 lub P3

brązowo – biały

Sposób znakowania filtropochłaniacza

Znakowanie powinno być umieszczone bezpośrednio na obudowie filtropochłaniacza albo na przymocowanej do filtropochłaniacza etykiecie w kolorze brązowo-białym.

Dodatkowo sprzęt może zawierać informacje dotyczące:

 • oznakowania informującego czy filtropochłaniacz jest przeznaczony do łączenia ze sprzętem dwufiltrowym,
 • roku i miesiąca wygaśnięcia dopuszczalnego okresu przechowywania,
 • datowanego numeru normy europejskiej,
 • identyfikacji producenta, dostawcy lub importera,
 • odniesienia do informacji dostarczonych przez producenta w postaci zdania: ”patrz informacje producenta” lub odpowiedniego znaku graficznego,
 • oznaczenia modelu producenta.

Znakowanie takie składa się z:

 • liter FFA oznaczających półmaskę pochłaniającą przeznaczoną do ochrony przed określonymi przez producenta gazami organicznymi i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C
 • litery P oznaczającej filt i/lub
 • litery D oznaczającej, że półmaska spełnia wymagania badania zatkania pyłem dolomitowym
 • pozostałych informacji, jak: oznaczenie identyfikujące producenta lub dystrybutora,
 • znakiem identyfikującym typ, numerem i rokiem niniejszej normy europejskiej

Znakowanie filtrującopochłaniającego sprzętu ze wspomaganiem przepływu powietrza składa się z:

 • liter TM,
 • cyfr 1, 2, 3 – wytrzymałość węży i połączeń + człon dot. filtropochłaniacza
 • pozostałych informacji, które zawiera znakowanie filtropochłaniacza

Znakowanie filtrującopochłaniającego sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza składa się z:

 • liter TH
 • cyfr 1, 2, 3 –wytrzymałość węży i połączeń + człon dot. filtropochłaniacza
 • pozostałych informacji, które zawiera znakowanie filtropochłaniacza

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X