Zestawy prezentowe
Nasze sklepy stacjonarne:
15.10.2018

Tydzień malarza w Balticbhp.pl – regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ MALARZA W BALTICBHP.PL

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Tydzień malarza w Balticbhp.pl”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Baltic Enterprise sp. z o.o. sp. k., przy ul. Gen. Grota Roweckiego 11 67-100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623576 (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Konkurs trwa od 15 października 2018 r. do 19 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi dnia 20 października 2018 r.

 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub osoby prawne lub inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 4. W konkursie wybierane będą najlepsze zdjęcia przedstawiające uczestników podczas prac malarskich.

 5. W konkursie oceniane będą:

  – zgodność z tematyką konkursu

  – pomysłowość i kreatywność

 6. Uczestnik może zgłosić swoją pracę w konkursie przez jej zamieszczenie w komentarzu do posta na fanpage na portalu facebook (balticenterprise, Balticbhp Poznań, Baltic Enterprise Lubin, Profesjonalna odzież robocza), lub przez przesłanie zdjęcia na adres marketing@balticenterprise.pl

 7. Podczas oceny zdjęć konkursowych organizator kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności.

 8. Jeżeli na zdjęciu przedstawionym do oceny w konkursie utrwalono wizerunek osób, to uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę tych osób na jego upublicznienie. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenia praw do wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach.

 9. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do Konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie i niezbędne zgody do publikowania zgłoszonych zdjęć.

 10. Nagrody w konkursie zostaną przyznane dla 3 uczestników, którzy otrzymają najwyższą ocenę przesłanych zdjęć. Nagrodami w konkursie są: za pierwsze miejsce – zestaw upominkowy (smycze, breloczek do kluczy, koszulka z nadrukiem, torba z nadrukiem, czapka z haftem) + głośnik bluetooth, za drugie i trzecie miejsce – zestaw upominkowy.

 11. Reklamacje związane z konkursem mogą być składane pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres marketing@balticenterprise.pl

 12. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 14. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

 15. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz przebiegu konkursu rozstrzygał będzie Sąd powszechny.

Pokaż swój roboczy styl z Balticbhp.pl

Prześlij nam swoje zdjęcie w profesjonalnej odzieży roboczej!

X